RICHTLIJNEN VOOR DEELNEMERS IN HET AFFILIATE PARTNERPROGRAMMA

Affiliate Partnerprogramma van CelXpert - Geldig vanaf 16 maart 2021

1. Jouw werk op lokaal niveau voor een nieuw gezondheidszorgsysteem

De belangrijkste taak van het Affiliate Partnerprogramma is de verspreiding van kennis over het belang van micronutriënten voor onze gezondheid. Deze gezondheidsinformatie is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen uit het Research Instituut voor Cellulaire Geneeskunde en andere wetenschappelijke onderzoekscentra.

De wetenschappelijke onderbouwing van de bevindingen in het kader van ons informatiewerk is de basis van onze organisatie. De lange termijn doelstelling van ons werk is de bouw van een, op preventie gericht, gezondheidszorg systeem en de integratie van deze kennis in medische praktijken en ziekenhuizen. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de opbouw van efficiënte en betaalbare gezondheidszorg.

Het nieuwe gezondheidszorgsysteem wordt gecreëerd op lokaal niveau, in het bijzonder via jouw persoonlijke geloofwaardigheid. Het groeit door de verspreiding van vitale gezondheidsinformatie en is gebaseerd op je persoonlijke vertrouwensrelatie met je buren, collega's en vrienden. Met betrekking tot jouw werk, wordt het volgende verwacht:

- Onze materialen en informatie te gebruiken in gesprekken met vrienden en familie, in de buurt of in de wijk. 

- Probeer in contact te blijven met de mensen die je bereikt in jouw omgeving, om indien nodig,  beschikbaar te zijn voor vragen en verdere vragen. Contact met deelnemers van een Gezondheidsalliantie-groep in jouw woonplaats kan nuttig zijn. Als er geen dergelijke groep is, kun je helpen door er een op te richten.

2. Partner worden in het Affiliate Partnerprogramma

 • Deelname aan het Affiliate Partnerprogramma van CelXpert is vrijwillig en boven de 18 jaar.
 • Als partner ben je niet verplicht om persoonlijke bestellingen te plaatsen of om een minimale verkoop te bereiken. Ook ben je niet verplicht om nieuwe klanten te werven.
 • Om als partner te worden toegelaten tot het Partnerprogramma dien je een aanvraagformulier in te dienen bij CelXpert. Bij de aanvraag moeten je contact- en bankgegevens vermeld worden voor uitbetaling van de consultancy inkomsten.
 • De aanvraag tot deelname is online beschikbaar of kan worden aangevraagd via e-mail: info@celxpert.nl.
 • Het ondertekende aanvraagformulier moet worden geretourneerd bij info@celxpert.nl.

3. Hoe we jouw inzet in het Partnerprogramma belonen

 • Bezoldiging als partner
 • Eerste contactniveau: Als je als partner een klant voor het Affiliate Partnerprogramma aandraagt, ontvang je een honorarium van 15% van de netto-orderwaarde van de productbestelling.
 • Tweede contactniveau: Als je jouw ervaringen en verworven kennis als partner actief blijft delen met een klant die in het eerste contactniveau hebt opgedaan, kun je hen ook in staat stellen om nieuwe klanten te werven. Als de klant op het eerste contactniveau een partner wordt en op zijn beurt nieuwe klanten aantrekt, zal er een tweede contact niveau voor je worden gecreëerd. Voor geplaatste orders door klanten in dit tweede contactniveau, ontvang je ook een vergoeding van 15% van de netto-orderwaarde van deze product bestellingen. Daarbij ontvangt de partner van jouw eerste contactniveau ook een vergoeding van 15% van deze nettowaarde.
 • Nieuw aangedragen klanten ontvangen een korting van 5%, mits deze gebruik maken van de verstrekte coupon. Op die manier is de klant ook direct aan jou gekoppeld.
 • Berekeningsgrondslag
 • De honoraria worden berekend op basis van de netto-orderwaarden na aftrek van toegekende kortingen. Partners hebben alleen recht op honoraria als de factuur met betrekking tot de bestelling volledig betaald is. Alle vitale celstoffen producten van CelXpert worden meegenomen in de berekening van het honorarium, tenzij een afzonderlijk product expliciet wordt uitgesloten.
 • Betaling van het honorarium
 • Je honorarium wordt op maandelijkse basis berekend. Het bedrag zal worden overgemaakt op je PayPal-rekening in de laatste week van de maand. 
 • d) Valuta
 • Alle afrekeningen zijn in euro's.
 • e) Uitzondering: Vertraging/recht op verrekening
 • Indien een partner in gebreke blijft met de betaling van persoonlijke bestellingen over een periode van meer dan 14 dagen na de eerste aanmaning, reserveren we het recht om de honorariumclaim te gebruiken om het openstaande factuurbedrag te vereffenen.

4. Hoe kan ik van adviseur veranderen?

De persoonlijke vertrouwensrelatie tussen de partner en adviseur onderling en de mensen die je voorstelt aan ons Affiliate partnerprogramma zijn de hoeksteen van informatie en advisering. Daarom hebben partners de mogelijkheid om, op schriftelijk verzoek, onder een andere adviseur te worden ingedeeld. Deze aanvraag zal worden goedgekeurd indien er schriftelijke toestemming is gegeven door de voorkeursadviseur en de huidige adviseur.

In uitzonderlijke omstandigheden is een wijziging ook toegestaan:

a) indien een adviseur door eigen schuld niet in staat is om de rol als contactpersoon te blijven vervullen naar een partner in een 2e   niveau
b) in het geval van een opvolgingsregeling, kan hij/zij binnen de eerste 12 maanden na de ingangsdatum, rechtstreeks worden toegewezen aan de opvolger.
c) als er andere redenen zijn die een wijziging van adviseur rechtvaardigen.

  CelXpert zal uiteindelijk besluiten over de aanvraag tot wijziging. 

  5. Ik ben partner en zou graag een opvolger willen aanwijzen. Wat moet ik doen?

  Iedere partner kan een opvolger aanwijzen. De huidige positie kan worden overgedragen aan een familielid of levenspartner op voorwaarde dat de aangestelde opvolger een gecertificeerde partner is. Als een opvolging wordt goedgekeurd behoudt de opvolger de huidige positie en adviseursnummer en wordt de nieuwe positie overgenomen.

  Deze functie zal worden voortgezet onder een tweede partner nummer.

  Voor een overnameregeling moet de aanvrager een schriftelijke verklaring overleggen. De opvolger dient met behulp van een formulier dat voor dit doel is voorzien, verklaren dat hij/zij de uitgevoerde advieswerkzaamheden wenst voort te zetten. Indien een aanvraag van onze kant wordt goedgekeurd, zullen wij ons het recht behouden om de voortzetting te controleren. 

  Dit geldt ongeacht de mogelijkheid om van adviseur te veranderen, zoals beschreven in nr. 4. Een dergelijke herroeping is alleen mogelijk binnen de eerste 12 maanden na goedkeuring. 

  6. Wanneer eindigen mijn consultancy werkzaamheden?

  Jouw consultancy relatie met CelXpert wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Over het algemeen geldt dat de rechtsverhouding ten allen tijde kan worden beëindigd, zowel door jezelf, als door de CelXpert, met een opzegtermijn van 30 dagen vanaf het einde van de maand.

  De rechtsverhouding die ten grondslag ligt aan jouw consultancy activiteiten kan zonder opzegtermijn worden beëindigd indien men zich in extreme mate in strijd met de bepalingen van het contract gedraagt. Dit kan het geval zijn als je, bijvoorbeeld, zonder rekening houdende met de richtlijnen van de CelXpert, producten van andere bedrijven op de markt brengt of valse beweringen doet over jouw minimumbestellingen voor het verhogen van jouw commissie. We kunnen ook niet tolereren dat twijfelachtige pogingen ondernomen worden om prospectieve klanten of gebruikers te werven om zo een groot aantal orders, of dubieuze transacties te bewerkstelligen.

  Bovendien kan de opzegging zonder opzegtermijn plaatsvinden als er schade wordt veroorzaakt aan de goede reputatie van CelXpert of de producten van het Cell Science Nutrition B.V.

  Het lidmaatschap van een partner van CelXpert eindigt, net als de betaling van het honorarium, bij overlijden. In dit geval dient een officieel document of een kopie van de overlijdensakte naar ons gestuurd te worden. Indien we niet op de hoogte zijn van het overlijden van een partner, zullen gedane betalingen na het overlijden, geretourneerd moeten worden door de persoon die de betalingen, waarop hij/zij geen recht heeft, ontvangt.

  7. Waar en hoe kan ik de producten van de CelXpert promoten en nieuwe klanten werven?

  Je bent zelfstandig ondernemer. Daarom kun je in principe zelf beslissen hoe je nieuwe klanten acquireert. Je dient er rekening mee te houden dat reclame-uitingen van gezondheidsproducten zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften die de claims die je kunt maken voor dergelijke producten beperken. De CelXpert producten zijn voedingssupplementen, die hoe overtuigend ook in studies bewezen, niet aangeprezen mogen worden als geneesmiddelen. In dit verband heb je wellicht gehoord van de EU-verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims. Je bent zelf verantwoordelijk voor het handelen op een manier die in overeenstemming is met de wet. 

  Welke reclamemaatregelen je ook neemt, je dient altijd de belangen van CelXpert te beschermen. Aanstootgevende, lasterlijke of agressieve reclame is uiteraard verboden.

  Geen vertegenwoordiger/werknemer: U bent geen vertegenwoordiger of werknemer van CelXpert, Wanneer je als partner werkt, kun je jezelf "adviseur in de gezondheidsalliantie" of "adviseur voor de cellulaire geneeskunde" noemen.

  Let echter op het volgende:

  Naam, handelsmerken, brochures

  De naam van CelXpert, de productnamen en de diverse andere namen staan onder merkbescherming. Wij hebben het auteursrecht op de tekst in brochures, boeken en op onze website. Je mag deze brochures en de links naar onze website gebruiken maar gelieve geen content te gebruiken als zijnde jouw eigen content.

  Geen uitspraken over genezing

  De informatie en het advies richt zich op de gezondheidseffecten, zoals beschreven in brochures over CelXpert of op onze website. Verklaringen of beloftes die genezing claimen zijn verboden in het kader van de consultatie-activiteiten.

  Geen landelijke promotie

  Om ons huidige, regionaal georiënteerde adviessysteem te beschermen, hebben aankondigingen in landelijke dagbladen, tijdschriften of andere vormen van reclame onze voorafgaande toestemming nodig. Partners kunnen hun werk online promoten via een specifieke landingspagina en er kunnen activiteiten worden uitgevoerd via een affiliate-link.

  De volgende beperkingen zijn van toepassing:

  - Er is geen recht op een affiliate-link. Wij kunnen de openbaarmaking van de partnerlink naar eigen beslissing weigeren of intrekken.

  - Het is verboden om de affiliate-link te gebruiken op couponpagina's of in combinatie met betaalde reclame bij het gebruik van onze merken, bijvoorbeeld via Google AdWords. 

  8. Welke ondersteuning krijg ik als partner?

  Wij bieden uitgebreide ondersteuning voor jouw consultancy werk:

  a) Service Center: Voor vragen over producten van CelXpert kun je ten allen tijde contact opnemen met ons servicecentrum, hetzij per e-mail naar info@celxpert.nl of telefonisch via: 045 - 404 27 39. Je vind ook belangrijke informatie in de brochures van CelXpert en op de website: www.celxpert.nl.
  b) Unieke kwaliteitsproducten: Onze gezondheidsproducten vormen een doorslaggevende basis voor jouw werk. Ze zijn met zorg samengesteld om de gewenste gezondheidsbijdrage te bieden. De nieuwste wetenschappelijke inzichten en studies worden bevestigd door indrukwekkende consumentenfeedback.
  c) Unieke scholingmodules: onze informatie en opleiding bieden je de mogelijkheid tot een diploma als adviseur voor Cellulaire Geneeskunde. Wij hechten veel belang aan persoonlijk contact, communicatie en groepsdynamiek. Deelname aan ons scholingsaanbod is geheel vrijwillig, waarbij jezelf kunt bepalen, wanneer en hoe intensief je je verdiept in onze informatie. Bij deelname aan ons educatieve programma krijg je waardevolle hulpmiddelen voor het raadplegen en opbouwen van een gezondheidsgemeenschap.
  d) Speciale steun voor gekwalificeerde adviseurs: met een diploma als adviseur voor Cellulaire Geneeskunde krijg je van ons speciale middelen om verworven kennis succesvol te delen en anderen te inspireren. Deze omvatten bijvoorbeeld een geïndividualiseerde landingspagina, als online adviesbureau met talrijke deelbare downloads, een affiliate link (op verzoek) en andere gerelateerde tools. Zo kun je jouw eigen gezondheidsgemeenschap bouwen om kennis, ervaringen en bevindingen van de toepassing van vitale celstoffencombinaties te delen, en de doelstellingen van onze organisatie te optimaliseren.
  e) Team: Daarnaast is ons adviesteam beschikbaar om je te ondersteunen bij de presentatie op evenementen en beurzen of bij andere activiteiten binnen de omvang van jouw consultancy activiteiten. 

   9. Bescherming van privacy

   Als onderdeel van jouw deelname aan het Partnerprogramma van CelXpert, verzamelen en verwerken we de persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt: naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, telefax nummer (indien van toepassing), beroep/activiteit (indien van toepassing), informatie over jouw adviseur (naam, voornaam, lidmaatschapsnummer) en jouw bankrekeningnummer.

   De wettelijke basis is de gegevensverzameling en verwerking door CelXpert als de verantwoordelijke organisatie volgens Art. 4 Nr. 7 AVG (met onze Gegevensbeschermingsbeambte, telefoon: 0031 - 457 – 11 11 00, e-mail: info@celxpert.nl) is Art. 6 Sec. 1 Zin 1 lit. b) AVG sinds deze gegevens noodzakelijk zijn om onze contractuele verplichtingen na te komen, met inbegrip van de uitvoering van precontractuele maatregelen.

   Als partner zal je regelmatig informatie ontvangen over onze producten, waaronder (wetenschappelijke) achtergrondverslagen, bedrijfsinformatie en kennisgevingen over het werk van de Gezondheidsalliantie. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 Sec. 1 Zin 1 lit. f) AVG is de legitieme interesse als consultant partner zijnde.

   Op basis van de Art. 6 Sec. 1 Zin 1 lit. f) AVG worden jouw naam, contactgegevens klantnummer, doorlopende opdrachten en data van recente bestellingen weergegeven in de downline-sectie; jouw overkoepelende adviseurs kunnen deze informatie bekijken. Het doel van deze gegevensverwerking is de optimale ondersteuning van de partner door de overkoepelende adviseurs en om mogelijke claims voor honoraria te controleren.

   Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op zolang, als nodig is, het contract uit te voeren en zijn wettelijk verplicht om het op te slaan (in het kader van het belasting- en handelsrecht).

   Jouw rechten:

   - In overeenstemming met Art. 15 AVG heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt op te vragen. In het bijzonder kun je informatie vragen over verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers van jouw gegevens, openbaar gemaakte data, de geplande opslagperiode, het recht van rectificeren, verwijderen en beperken van de verwerking of oppositie, het bestaan van een recht om in beroep te gaan, de bron van jouw gegevens, indien deze niet zijn verzameld van ons, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over hun details.

   - In overeenstemming met Art. 16 AVG heb je het recht op onmiddellijke rectificatie van persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

   - In overeenstemming met Art. 17 AVG heb je het recht om de verwijdering van jouw, door ons opgeslagen, persoonlijke gegevens te vragen tenzij de verwerking nodig is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

   - In overeenstemming met Art. 18 AVG kun je vragen om beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens op voorwaarde dat de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is, je verwijdering van gegevens weigert die niet langer nodig zijn maar je nodig hebt om te beweren, te oefenen of jouw rechten te verdedigen, of je bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 AVG.

   -In overeenstemming met art. 20 AVG kun je aanvragen dat we jouw persoonlijke gegevens verstrekken, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat, of om te vragen om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke persoon.

   - In overeenstemming met Art. 7 Sec. 3 AVG kun je op elk moment jouw voorafgaande toestemming intrekken. Als gevolg daarvan zullen we niet langer mogen doorgaan met de gegevensverwerking op basis van deze toestemming voor de toekomst.

   - In overeenstemming met Art. 77 AVG kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In principe kun je je wenden tot de toezichthouder van jouw woon- of verblijfplaats of werkplek of tot ons hoofdkantoor. Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 Sec. 1 Zin 1 lit. f) heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 21 AVG, mits er redenen zijn voor dit als gevolg van jouw specifieke situatie, of als de bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heb je een algemeen bezwaarrecht, dat door ons zal worden uitgevoerd zonder vermelding van een bepaalde situatie.

   Als je gebruikt wilt maken van jouw recht op herroeping of bezwaar, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via telefoon op 0031 457 111 100 en per e-mail via info@celxpert.nl.

   We kijken uit naar jouw deelname en een goede samenwerking!

   Met onze allerbeste wensen en vriendelijke groet,

   CelXpert team